Aý Oglan

Herki zada yhlas gerek. Onda-da ne yz. Bu uly aw. Bir wagyrdy gulagyna ildi. Ahal ol zatlara ynanybam duranok, unabam duranok. Hawa, Abaly serdar Ol ertir geler. Rugsat berilse Handanam. Olam Garamergendi. Gije asmany bulut gaplap alypdyr. Gije gelen bulut derrew syrylypdyr. Bulutlar daganda gaty basym dagadylar. Tarhan asmana seretdi. Adamlara naharam bermelidir. Ine, muny awlamagy Ahal gadagan etmez. Ilaman yzdakylara telpegini bulady. Depesinde lowurdan gylyja ellerini daldalady. Sojap-sojap dem aldy.

Gylyjy gynyndan syryp aldy. Bu-da bir gahary gelip duran oglandyr. Atlylar saklandylar. Dolanyp galtamanlardan derek tapmadylar. Hally bu gezek saklanyp bilmedi. Ol gara der bolupdy. Perenjili gelnem saklandy. Gyz gykylyk etdi. Bir gezegem kerwen taladylar. Ol howply. Garamergen jedeli dowam edip oturmady. Hally galtamanam geplemedi. Adamlar dymdylar. From Wikimedia Incubator. Ahal esli mahal dymyp durdy.

Ejizi goldamak sogapdyr. Halka gerekmi? Ony ikimizem bilemzok. On atly. Olar indi gelmeli. Ynha gelerler. Serbaz hasam ot aldy. Akylly ogul hem edep, hem talap. Akylsyza akyl bermek hebesdir. Alan aldy, galan galdy. Alaryny bilse, Allasyna garamaz. Aljagym bolsa-da, berjegim galmasyn. Aljagyna gyrgydyr, berjegine gargadyr. Allany tanamadyk bendesini tanamaz. Almany atan biler, nary — satan. Almazak-da, bermezek, berse ukusy gelmezek. Altyn arzysyz galmaz. Amanatly — garamatly.

Arzan illetsiz bolmaz, baha — hikmetsiz. Aslyny unudan atasyny atar. Assa ur, rasta ur. Asyl asla gider. At — arryklykda, gyz — garyplykda. At bolsa, hamyt tapylar.

At dosty — ata dosty. At rysgaly alnynda. At saklamak — han saklamak. Ata bolmadyk ata gadyryny bilmez. Ata — ot, ite — et. Ata — sap, ene — gap. Atadan ogla miras, eneden — gyza. Ataly — ogul, hojaly — gul. Atda garyn, itde burun. Atda wepa-da bar, sapa-da. Atsyz — alaman, suwsuz — degirmen, Barmazak — batyr, bermezek — jomart.

Aty atasy bilen tanadarlar, gatyry — enesi bile. Atym bar — ganatym bar. Aw alan tazy burnundan bildirer. Az bolsun, uz bolsun. Az il — arsak. Azana musallat. Bag — barsyz bolmaz, at — timarsyz. Bagym bar, barym bar. Bahyldan pul almak — petirden gyl almak. Batyr aty bilen batyr, at batyry bilen at. Beden agyrsa, jan syzar. Bedew at menzil keser. Bek gapa bela gelmez. Bela gula barmaz, gul bela barar. Beren — alar, eken — orar.

Bermejegi berip utandyr. Bezirgen pajy bilen. Bilbile altyn ketek-de zyndandyr. Bilim bilen hikmet — altyndan gymmat.

Bilmez tebip jan alar. Bir agdarym, bir suw. Bir ata on ogly saklar, on ogul bir atany saklap bilmez. Bir begenen aglar, bir hem — gynanan. Bir eli bilen eken, iki eli bilen orar. Bir gep — pent, iki gep — ant.

Bir kesbi bolan hor bolmaz. Bir — okana, bir — dokana. Birinji — badym, ikinji — odum. Birlik bolmasa, dirilik bolmaz. Bitmezden bit al. Bizde dogmadyk bizde durmaz. Bolandan gorkma, boljakdan gork. Bolanyna begenme, duranyna begen. Dag bizlik — jeren bizlik. Dag deresiz bolmaz, il — ogrusyz. Dagly gelin bagly gelni kowar. Daz-da darakly boldy, ol-da gerekli boldy. Demiri nem posladar, ynsany — gam. Der astynda dert galmaz.

Derdi bolan derman arar. Dert beren Alla, dermanyny-da berer. Dil — gybatda, gulak — tamda. Dil bar — bal getirer, dil bar — bela getirer.

Dil bilen bolan zor bilen bolmaz. Dil bilen degirmen tartma. Dil bilenler galadyr, dil bilmezler — beladyr. Dilden gelen elden gelmez.

Dile geldi — bile geldi. Dili kelte — salamat, dili uzyn — melamat. Doga — mewjiz , adam — ejiz. Dogan bilen guda boldum, doganlykdan jyda boldum. Dogan dogana — galadyr, gadyryny bilmese — beladyr. Dogry giden dolanar. Dokmany dokana ber. Dokuz at bir gazyga baglanmaz. Dost — dost, mamla — rast. Edep bilen bagt tapylar, sabyr bilen — tagt. Egilmez agajy egjek bolma. Eglenenden tama et. Egri — azar, dogry — ozar. Egri gazygy egri tokmak bilen kakarlar. Ejem eli ak pamyk. Ekejim elekli boldy, elegi dilekli boldy.

Eken harman eder, ekmedik — arman. Ekende ekmedik, oranda aglar. Elden giden ele gelmez. Eli asylly, kisesi pully. Elli boldy, belli boldy. Elli gepden — belli gep. Emenjeklige-de kuwwat gerek. Ene eli — em, dili — melhem. Enem-atam bolsa bolsun, agzy-burny bolmasyn. Enesini sekize satar, guzusyny dokuza alar. Enesiz gyz — bibi, atasyz ogul — beg. Erk — merk. Ertire galan beladan gorkma.

Gadaganda gymmat artar. Gadyr gijesinde doglan gadyrsyz galmaz. Galam tutan dilenmez. Gallam bar — tyllam bar. Gapyda galan gaharda. Garyp at tapsa, ot tapmaz, ot tapsa — at. Garyp galla tapmaz, galla tapsa — gap.

Gazan garasy gider, namys garasy gitmez. Gazanany gazanda. Gazap gelende, akyl gider. Gelin gelegen boldy, oba gezegen boldy. Gelse ekiz-ekizden, gitse sekiz-sekizden. Gep — mollada, akyl — kellede. Gezegen gyzdan gelin bolmaz. Gola geldi, ele geldi.

Gonak gonagy gysganar. Gorkak gidende magtanar, batyr — gelende. Gul arzuwy gursagynda garrar. Gul nikasy kyn bolar. Gula bela gelmez, gul belany satyn alar.

Gulan eti gurat eder. Guldan — hereket, Alladan — bereket. Gurt bilen guda bolma, tilki bilen — dost. Gury agajy egmegin, degmedige degmegin. Guzy beren torum sorar. Gyz bar — nep getir, gyz bar — gep. Gyz edebi — il edebi. Gyz garrasa pugta bolar, at garrasa — agta. Gyz — gylygy bilen, ogul — edebi bilen. Gyz — gyrnak, ogul — gul.

Gyz syryny hossary biler. Gyzgyny gyzgyn basar, sowugy — sowuk. Gyzly gapy dynuw bilmez. Gyzly gyzyla gyzar. Gyzlygym — soltanlygym, gelinligim — zyndanlygym. Gyzyldan — gymmat, suwdan — arzan. Gyzym — gyzylly halkam. Habar okdan tiz gider. Hak bakdy, halk bakdy.

Hakykat — altyndan gymmat. Hakykaty tyg kesmez. Halala hasap bar, harama — azap. Haly bardan han bolmaz, mekrudan — halal. Halypasyz ussa bolmaz, tagsyrsyz — molla. Han eli hasa tutsa gabarar. Haramdan gelen harama gider. Hasdan pis dogar, pisden — has. Hassa soramak adat, hal soramak medet.

Aman Kadyrow - Gollaryňdan (Halk aýdym) lucbabobfilante.svizokagluricocoveswaytsunucuph.co Просмотров

8 thoughts on “Aý Oglan

  1. -Aý, Oglan şol keýigi atsaň kakaň ölýär, atmasaň ejeň ölýär diýýär. Şonda oglan näme etýär? Kommentariýa pikirleriňizi ýazaýyň!!! Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago Rakuten 1 month ago; Atya sebabi yetima ol:))) soho 1 month ago:) yashalym 1.
  2. AÝ/AR-nyň ähli saýtlary. Içeri gir / Ýazyl. Aşgabat. Ýüz maskasyny geýip, tigir sürýän oglan. Awgust, Ýene-de ýükle.
  3. Sep 13,  · Türkmenistanyň we türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi. 1 Aşgabat, koronawirus pandemiýasy wagtynda dükana baran aýal. 2 Aşgabat. Mekedepden gelýän gyz. Sentýabr, 3 Aşgabat. Köçeden gelýän iki oglan. Awgust, 4 .
  4. Jul 30,  · Eziz Kütjayew - Kör Oglan Rising star of Turkmenistan. Gözüm açsam tüm gelýär, Eşitsem sesi diýýän kim gelýär? Käte aglap bir özüm, Diýýän munda ölesim gelýär.. Ile çykmaga.
  5. Mollanepes barada aýdylýan rowaýat-gürrüňler. Mollanepesiň çowlugy Oguljahan ejeden ýazylyp alnan rowaýat-gürrüň: “Babamyň (Mollanepesiň) alty aý oglan okadyp, alty aý kitap okamak, goşgy ýazmak bilen wagt geçireni hakynda kakam pahyr gürrüň edip bererdi.
  6. Bir ýetim oglan bar ekeni. Günleriň birinde ol aw awlamana gitýä we keýigi awlajak bolup durka bir ýaşuly: Aý, Oglan şol keýigi atsaň kakaň ölýär, atmasaň ejeň ölýär diýýär. Şonda oglan näme etýär? Kommentariýa pikirleriňizi ýazaýyň!!! Dowamy».
  7. Bu hakynda Mollanepesiň çowlugy Oguljahan eje şeýle gürrüň beripdir: “Babamyň alty aý oglan okadyp, alty aý kitap okamak, goşgy ýazmak bilen wagt geçireni hakda kakam pahyr gürrüň edip bererdi. Olar üç kişi ekenler, biri babam, ikinjisi Aman diýen adam, üçünjisi molla Kemine bolara çemeli.
  8. Ulug'bek Rahmatullayev va Ziyoda - Meni sev. lucbabobfilante.svizokagluricocoveswaytsunucuph.co Просмотров

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

>